۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

ما بی انضباطوکرات ها

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جلسه ی قوای سه گانه پرسید که چه گونه می توانیم وطن را از این وضعیت نا به سامانی که گرفتارش هست بیرون بیاوریم. آنچه او به عنوان راه های برون رفت مطرح کرد راه های جالبی نبودند. انتظار زیادی هم نیست. اما در این جلسه یک مساله ی حاشیه یی بود که می توان اش همچون نشانه یی از پریشانی درمان ناپذیر این مملکت دید:
وقتی که رئیس جمهور صحبت می کند حاضران جلسه بی وقفه حرف می زنند، با صدای بلند تایید می کنند، اعتراض می کنند و باورهای شخصی خود را در قالب جملات کوتاه و دراز در میان می آورند؛ به گونه یی که رئیس جمهور بارها خواهش می کند که اجازه بدهند او حرف های خود را بگوید. در یک جلسه ی رسمی که در آن قرار است رئیس جمهور مملکت سخنرانی کند، مخالفان و موافقان او این قدر انضباط ندارند که ساعتی بنشینند و بگذارند رئیس جمهور شان آنچه را می خواهد بگوید، بگوید. آدم فکر می کند که این مخالفان و موافقان هیچ مخالفت و موافقت اصولی و سنجیده و اندیشیده با رئیس جمهور ندارند و فقط در همان لحظه که جمله یی از دهان او بیرون می آید با خود می گویند " خوش ام نیامد/ خوش ام آمد" و آن گاه بی طاقت می شوند و شروع می کنند به غالمغال.
 برای من معنای این وضعیت این است:
ما به الزامات یک ساختار- که خودمان هم در ایجادش سهم گرفته ایم و از بقای اش حمایت می کنیم- پابند نیستیم. از همین رو به جای آن که بنشینیم و به این پروتکل ساده پابند باشیم که مثلا نباید میان سخنان رئیس جمهور ( در یک سخنرانی رسمی) دوید، با خود می گوییم: مهم این است که من همین لحظه آنچه را در خاطرم می جوشد بیرون بریزم. گور بابای انضباط.
در دیگر موارد هم معمولا همین طور عمل می کنیم: پیش قاضی می رویم اما نتیجه ی قضاوت اش را نمی پذیریم. فکر می کنیم داوری قاضی پذیرفتنی نیست مگر این که به نفع ما باشد! رعایت قانون می گوییم اما نمی خواهیم در آخر صف انتظار بکشیم و خود را به آب و آتش می زنیم که راهی پیدا کنیم که کارمان از مسیر کوتاه تری انجام شود. در ستایش دقت و درستی خطابه ها می رانیم، اما اگر در دفتر تذکره به ما بگویند که در درخواست-نامه ات فلان نام اشتباه نوشته شده و باید دو باره درخواست بنویسی فغان مان به آسمان می رود که " پدر سگ به خاطر یک کلمه به من می گوید که برو همه ی کارها را از سر شروع کن". در مقام آموزگاری همواره به شاگردان می گوییم که اگر سوالی دارند بپرسند. اما همین که شاگردی سوالی بپرسد که کمی چالش آمیز باشد ، کینه اش را به دل می گیریم و از هر راه ممکن سعی می کنیم روی اش را یا نمره اش را کم کنیم. نژاد پرستی را محکوم می کنیم اما ازاین مرده گاو بقیه ی مردم جهان – که همه چیز شان نجس است- خیلی بد مان می آید و خوب هم می کنیم که بد مان می آید؛ حق مان است. 

نمونه های دیگر بر عهده ی شما.

۵ نظر:

خلیل پ گفت...

سلام آقای هاتف!
اجلاس دیروز قوای سه گانه دارای حواشی بسیاری بود که پرداختن به آنها خالی از لطف نیست.
حضور سنگین کماندوی ارتش درهمه چهارراهی ها، باعث ایجاد اختلال در زندگی عادی مردم این شهرشده بود. البته کرزی هم این مسئله رادرک کرده بود و در سخنانش به آن اشاره داشت. ازسویی دیگر،قراربود که این نشست میان سه قواباشد نه صرفن خطابه ی ریس جمهور، باآنهم دیدیم که فقط ریس جمهور سخن گفت نه روسای دو قوه ی دیگر؛ باآنکه قرارشدبرسرمواردی یادشده در آن سخنرانی پس از این باهم گفتگوهای داشته باشند.
سخنان دیروز ریس جمهور مرابه یاد تلاش های دکتر نجیب در آخرین روزهای حکومتش انداخت که تازه متوجه بسیاری کاستی و تعدی هاشده بود و ازمردم فرصت می خواست که به جبران اشتباهات همه در این کشوربپردازد. واقعن شباهت های فراوانی داشت.
مسئله ی بعدی قبولی مصلحت گرایی(البته باباری معنایی منفی آن در افغانستان)بود که کرزی به آن اعتراف کرد.
خواستش از آمریکایی هاخواسته ی بجابود؛ زیراماهرروزشاهدیم که در این کشور آمریکایی هابه تقویت کیهامی پردازد و نتیجه ی آن بالای مردم چیست.
درکارته چهار، وزیر اکبرخان، شیرپور وشهرنو، کافی است یکباربگردیم تاباغول های پول و قدرت آشناشویم. که در پدید آوردن آنهاالبته نقش آمریکا صد درصد است.
اما، پس ازظهر دیروز(پنجشنبه)در مراسمی دیگر، آقای فاضل سانچارکی در باورمندبودن ریس جمهور به سخنانش تردید جدی نشان داد ومثل همیشه سخنان بیت خامنه ای راتکرارکرد.
بهزاد امااصلن به سخنان ریس جمهور نه پیچید و آقای محمد اکبری هم که همه اش ازخوبی های پیامبر سخن راند. سخنران اصلی این محفل محمدمحقق بود که دیروزبه فرانسه رفته و معلوم نیست بانام هزاره این باربرسرسفره ی که به معامله خواهدنشست.
***
اشاره ی خوبی به انظباطی نمایندگان داشتید. بایدنکته ی راخدمت شمابه عرض رسانم. در این کشور متأسفانه این عمل مذموم بسی پسندیده است و نشان از عیاری و دلیری ومردم سالاری نمایندگان دارد، بگونه ی که اگروکیلی نتواندصدایش رادرمجلس بکشد، آدمی ترسو و کسی که نمی تواندبه مردم خدمت کند و ازطرف مردم نمایندگی نماید(باوجود اینکه این هاکه اصلن نماینده ی مردم نیستند). این است که درسخنرانی دیروز ریس جمهور عده ی برای اینکه خودی نشان داده باشند، اینطور اخلال می کردندو یاهم بااستدلال های ناب و ارسطویی شان مدام میان حرف ریس جمهور می پریدند تادونکته رابه ریس جمهور نشان دهند: 1- اینکه شما(ریس جمهور) کمتر ازمن می دانی و همین طورکسانی که متن سخنرانیت راتهیه کرده اند. 2- اگربه من امتیاز قایل نشوی و دهنم راکورنکنی، بااین دانش سیاسی و زبان سرخ سیاست هایت رابه چالش خواهم کشاند.
باتأسف که همه ی نمایندگان این چنینی به خواست های شان می رسند، وریس جمهور هم آنهاراجدی می گیرد.

غلام نبی افضلی گفت...

سلام استاد گرامی (هاتف هحبوبم)

از داستان سرگذشت یک مهاجر افغانستانی که به چنگ «پلیس مفسد پاکستانی» در پاکستان افتاده بود، یادم آمد و آن اینکه: وقتی پولیس اورا (برای پول گرفتن)آزار داده بود، اما بعد از بدست آوردن پول اورا رها کرده و از اش دلجویانه پرسیده بود: برادر آزرده که نیستی؟
حال رئیس جمهور نیز از یکسو به طریقی از مردم در مورد کار نامۀ خودعذزر خواهی میکند واز طرف دیگر آهنگ از میان بردن فساد اداری و ایجاد دولت توانمند و ... را از خود نشان میدهد، اما دیگر خیلی دیر شده و نیت نیک و سخنان امید وار کنندۀ؟ او سودی ندارد جز اینکه: فردا مردم بگونید بیچاره کرزی میخواست کشور را بسازد، مگر نگذاشتند.
هرگاه او از کابینه اش، از برادرش، ازاسماعیل خان و فهیم موبمو و شفاف حساب گرفت آنگاه قادر خواهد گردید تا از دیگر نهاد های دولتی نیز شروع کند و در چنان حالت کسی جرأت نخواهد داشت تا یک افغانی را بیجا کند چون این رءیس جمهور کسی است که از تقصیر برادر و زور مندانی چون فهیم و اسماعیل نگذشته است.

ناشناس گفت...

قبرستان هزاره ها
پیشاور
دشنامی سخت ، می خواهد دلم
اما نمی گویم

ناشناس گفت...

درین بهسود اگر سوزی
گویمت مردی
اگر بشکستی آنجا
زودتر از مرگ خود مردی
باران

ناشناس گفت...

سلام اقای هاتف

یک دفعه زدید و از دنیا بریدید. بیایید برادر که بسیار گپ های نو اتفاق افتاده است. طالبان مرکز شان را از کویط به پروان انتقال دادند. کرزی برای رییس جمهور شدن ملاعمر خیرات به راه انداخته است و نذر می دهد. دولت به دنبال چور زمین ها توسط دولت مردان ، خانه های مردم را خراب کرده انها را کشت. جهان ، فامیل و دوستان کرزی را 16 ملیارد دالر بخشش داده است.

بیایید که مسایل بسیار جالب شده است.

به امید بازگشت تان

ر. زاولی

 
Free counter and web stats